top of page

Adatvédelmi Szabályzat

 

Alapelvek

 

A www.halq.hu internetes oldal (a továbbiakban Weboldal) üzemeltetője, az Image Service Kft. a továbbiakban Üzemeltető) deklarálja, hogy üzleti tevékenysége során maradéktalanul tiszteletben tartja a Weboldalt felkereső bármely személy (továbbiakban Felhasználó) személyes adataihoz fűződő jogát.

 

Működése kapcsán mindenben a jelen Szabályzat rendelkezése és a mindenkori vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési jogszabályok szerint jár el, melyeknek aláveti magát

 

Az Üzemeltető a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

 

Nyilatkozatok és rendelkezések

 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy harmadik fél részére a Felhasználó adatait nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként, teljesítési segédként, vagy más egyéb külső szolgáltatóként működik közre, vagy az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi rendelkezés írja elő.

 

Az Üzemeltető az adatkezelést, a logisztikai szolgáltatást és a tárhely szolgáltatást kifejezetten Harmadik Fél közreműködésével kívánja megoldani, amelynek személye, és adatai a mindenkori érvényes Adatkezelési Szabályzatban kerülnek megjelölésre. Az Üzemeltető csak olyan közreműködő szolgáltatásait veszi igénybe, aki a tevékenység végzéséhez és az adatok szabályos kezeléséhez megfelelő NAIH adatkezelési azonosítóval rendelkezik.

 

A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához az oldal felkeresésével és a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával, adott célhoz kötötten, a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok keretein belül kifejezett hozzájárulását adja.

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

Az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

 

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a Felhasználónak az Üzemeltető részére elektronikus vagy postai úton megküldött kérésére haladéktalanul törli.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

 

 

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Abban az esetben, amennyiben az adatkezelést külön jogszabály rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Hírlevél, COOKIE

 

Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az Üzemeltető elektronikus levele(ke)t, hírlevelet küldjön szolgáltatásairól, kivéve, ha a Felhasználó előbbi üzenetek kifejezett letiltását kéri. A Felhasználó a hírlevelek küldését egyébként bármikor letilthatja.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyes kiegészítő szolgáltatásokra kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

 

A Weboldalon a Weboldal hatékonyságának javítása érdekében ún. anonim látogatásazonosítók (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A Weboldal látogatóinak számítógépére egy „süti” (COOKIE) kerül elmentésre, amelynek segítségével egy program elemzi a Weboldal használatára vonatkozó információkat is beleértve. Az adatok elemzése névtelenül, nem beazonosítható módon történik.

 

A megszerzett információkat az Üzemeltető kizárólag szolgáltatásainak, illetve a Weboldal javítására használja fel. A Weboldal Felhasználói előbbi adatkezelés tényét a Weboldal megnyitásával kifejezetten elfogadják, illetve amennyiben előbbiek kizárását kívánják, akkor a webböngészőben beállíthatják, hogy megakadályozzák „sütik” (COOKIE) elmentését a számítógép merevlemezére, ezzel azonban tudomásul veszik, hogy esetenként nem tekinthető meg megfelelő módon a teljes Weboldal.

 

Az információk tulajdonjoga 
 

A Weboldalon található és látható információk az Üzemeltető tulajdonát képezik. A www.halq.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 

Tilos az innen származó információk, adatok, cikkek/postok árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és az Üzemeltető, mint jogtulajdonos engedélye nélküli megjelentetése.

 

Az Üzemeltető a Weblappal kapcsolatos minden további jogot fenntart, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesít.

 

Az adatkezelésben részt vevő személyek

 

Megrendelés és fizetés

 

A szolgáltató neve: ………………………..

A szolgáltató székhelye: …………………………….

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: …………………….

A szolgáltató cégjegyzékszáma: ……………….

A szolgáltató adószáma: ……………………

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, email cím, irányítószám, bankszámlaszám, vásárlási összeg
Az adattovábbítás célja: termék kifizetése

Adatkezelés, logisztika, tárhely szolgáltatás

 

A szolgáltató neve: Image Service Kft.

A szolgáltató székhelye: 1044 Budapest Megyeri út 51.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@halq.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 13 09 125121

A szolgáltató adószáma: 14573688241

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési azonosító száma: ………………..

 

Jogi nyilatkozatok

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat alapelvei és rendelkezései összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 

Amennyiben időközben bármely jogszabály rendelkezéseiben változás következik be, úgy értelemszerűen a továbbiakban a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

 

Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

Az Üzemeltető nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Felhasználó viseli. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, az Üzemeltetőtől független kapcsolódásokat (hiperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

bottom of page